document.write("\n"); document.write("\n"); document.write("Make Somebody Happy!
\n"); document.write("Send your favorite someone\n"); document.write("a gift from Inspiration Peak!
\n"); document.write("
\n"); document.write("\n"); document.write("inspirationpeakgifts.com
\n");